Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2012

szklenie
13:25
8617 6c20 420

October 26 2012

szklenie
14:34
1555 7953
Reposted fromprzemykaz przemykaz viapompadour pompadour

October 18 2012

szklenie
13:08

October 04 2012

szklenie
19:56
szklenie
19:53
8180 9738 420
Reposted fromcinnamonworld cinnamonworld viavindurinn vindurinn
szklenie
19:51
szklenie
19:50
9224 86ad 420
Reposted fromretaliate retaliate viavindurinn vindurinn
szklenie
19:48
1869 6af5 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viavindurinn vindurinn

August 17 2012

szklenie
19:06
szklenie
19:03

August 08 2012

szklenie
22:54
8340 9415 420
Reposted fromvertige vertige viapimpmyheart pimpmyheart
szklenie
22:34
  • 00:17

    naturalnie zostaje pytanie, czy można się rozstać z kimś kto był w związku z wyobrażeniem o Tobie, z Twoją wyczyszczoną okrojoną imitacją, wersją demo pokazową.

  • 00:14

    rozstałam się. zatem aktywność internetowa, w nieznanych mu miejscach wzrośnie wprost-proporcjonalnie do rosnącego przekładnika jak ją kochałem, tak znienawidzę.

July 02 2012

szklenie
20:30

June 08 2012

szklenie
13:32
szklenie
13:31
6720 7c9d 420
Reposted fromsadi sadi viabadhairday badhairday
szklenie
13:31
4196 70f8

June 03 2012

szklenie
17:28
0259 e456 420
Reposted fromepidemic epidemic viaemciu emciu
17:28
szklenie
17:27
szklenie
17:22
1122 163d 420
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaemciu emciu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl